Fit Story
กว่าจะเป็น ฟิตเน่ ที่พร้อมดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง
 
เพราะ ผู้หญิงมีเรื่องให้ใส่ใจหลายเรื่อง และส่วนใหญ่มักให้ความสําคัญใส่ใจในเรื่อง ความสวยความงาม การมีรูปร่างที่พอเหมาะ สมส่วน และการดําเนินชีวิตทําตามฝัน ความสําเร็จ นิยามความมีสุขภาพดี แต่ละคนก็แตกต่างไม่เหมือนกัน ฟิตเน่ จึงอยากจะเผยความลับที่ว่า...
การมีสุขภาพดีฟิตนั้น ต้องดีจากภายใน
มีผู้หญิงอีกมากที่ยัง
มีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ในการดูแลตัวเอง
บางคนเน้นการออกกําลังกาย บางคนพยายามอดอาหาร บางคนพยายามกินยาลดความอ้วน บางคนไม่เคยให้ความสําคัญในเรื่องการขับถ่ายตรงเวลา และส่วนใหญ่มักดูแลตัวเองอย่างรอบด้าน จึงนํามาซึ่งสุขภาพดีเฉพาะส่วน
 
 
3 Ways of Getting FIT
คือ รูปแบบที่ถูกต้องในการดูแลตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น
  การกินที่ถูกวิธี
  การออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ
  การขับถ่ายเป็นประจำที่ถูกสุขลักษณะ
เป็นที่มาของการดูแลเอาใจใส่สุขภาพอย่างถูกวิธีที่
ดูแลความฟิตตลอด 24 ชั่วโมง
  ฟิตเน่สนับสนุนให้คุณดูแลความฟิต จากภายนอก 16 ชั่วโมง
(การกิน การออกกำลังกาย)
  ฟิตเน่ดูแลความฟิตจากภายใน 8 ชั่วโมง
(เข้าไปกระบวนการขับถ่ายตอนนอน)
 
 
ฟิตเน่จะสร้างแรงบันดาลใจ
และปลุกให้สาวๆ ลุกมาดูแลตัวเอง ให้ฟิตจากภายในสู่ภายนอกอย่างรอบด้าน ที่ต้องฟิตทั้งด้านร่างกาย ความคิด และพลัง ทําตามฝัน ฟิตเน่พร้อมดูแลและเคียงข้างความฟิตให้คุณตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเส้นทางความฟิตที่ตอบโจทย์ความฟิตของสาวๆ

PERFECT FIT BY FITNE